Vergunning mestopslag

Een melding of een vergunning?

Wanneer u een mestbassin wilt realiseren op uw bedrijf dan moet er óf een melding in het kader van het Activiteitenbesluit worden gedaan, óf er moet een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu (voormalige milieuvergunning) worden aangevraagd. Een omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

In het kader van milieu kunt u echter met een melding volstaan. Dit wil zeggen, u bent meldingsplichtig maar hoeft geen speciale vergunning voor de mestopslag aan te vragen. Het komt er in het kort op neer dat wanneer u een opslag bouwt:

 • binnen de bouwkavel
 • tot 2.500 m³ (totale mestopslag boven de grond)
 • tot 750 m² opslag minimaal 100 meter uit een burgerwoning (buren)
 • tot 750 m² opslag minimaal 50 meter uit een agrarische bebouwing (buren)
 • tot 350 m² opslag minimaal 50 meter uit een burgerwoning (buren)
 • niet hoger dan de bestaande gebouwen

de melding eigenlijk een formaliteit is. Houd in dit geval rekening met een doorlooptijd van 4 tot 6 weken en u kunt beginnen met bouwen.

Meldingsplicht

Omgevingsvergunning voor activiteit milieu

Als door de realisatie van een mestbassin de totale opslagcapaciteit en/of oppervlakte van alle bovengrondse mestbassins op uw bedrijf (zoals mestzakken, foliebassins, mestsilo’s) groter wordt dan 2500 m³ en/of 750 m³, moet er een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu worden aangevraagd.

De complexiteit van die aanvraag hangt o.a. af van de vigerende vergunning/melding die op uw bedrijf van toepassing is. Zo zijn er verschillende aanvragen mogelijk (u kunt daar niet zelf voor kiezen):

 • Oprichting van een inrichting: door de realisatie van het mestbassin moet er voor het gehele bedrijf een oprichtingsvergunning worden aangevraagd. Dat betekent dat het houden van dieren, opslaan van agrarische bedrijfsstoffen, energieverbruik, opslag vaste mest, afvalstoffenverbruik en verdere activiteiten ook moet worden meegenomen. Als het goed is, worden de activiteiten die u aanvraagt, vergund.
 • Veranderen/uitbreiden van een inrichting: er is eerder een vergunning voor de activiteit milieu verleend voor uw bedrijf. Deze vergunning is bijvoorbeeld 7 jaar oud. Doordat er nog een vrij recente vergunning met als het goed is daarbij passende voorschriften van toepassing is, kan in de veranderingsvergunning/uitbreidingsvergunning alléén het mestbassin worden aangevraagd.
 • Revisievergunning: er is eerder een vergunning voor de activiteit milieu verleend voor uw bedrijf. Deze vergunning is verouderd (meer dan 10 jaar geleden) of er zijn in de periode tot nu een aantal wijzigingen op de bestaande vergunning geweest doordat het onoverzichtelijk is geworden. Voor die gevallen moet voor het uitbreiden met een mestbassin een revisievergunning worden aangevraagd. Dat betekent een voor de gehele inrichting omvattende vergunning. Het is eigenlijk vergelijkbaar met een oprichtingsvergunning.

Omgevingsvergunning

Naast de activiteit milieu moet vaak ook een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen, ruimtelijke ordening en werk of werkzaamheden worden aangevraagd. Soms is ook een Natuurbeschermingswetvergunning of een verklaring van geen bedenkingen van de provincie nodig.U dient er verder rekening mee te houden dat met het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het mestbassin een aantal onderzoeken kunnen worden opgevraagd:

 • Archeologie
 • Quick scan Flora en Fauna
 • Akoestisch onderzoek
 • Geuronderzoek (voor speciale gevallen)
 • Bodemonderzoek
 • Ruimtelijke onderbouwing (als het niet past in het bestemmingsplan)

 

In sommige gevallen toegestaan buiten de bouwkavel een mestopslag te realiseren. Grenzend aan het bouwblok is het in sommige gemeenten toegestaan een mestbassin of een mestzak te realiseren. Mits er een ontheffing wordt verleend op het verplichte hekwerk rondom deze opslag. En het bestemmingsplan moet dit toestaan. Uiteraard gelden ook hier weer de hiervoor genoemde regels.

In enkele gevallen is het mogelijk een opslag te realiseren (vaak alleen een mestbassin of mestzak) op afstand. Een goede onderbouwing naar de gemeente is vereist en het bestemmingsplan moet hiervoor de mogelijkheid bieden.

Meer informatie over meldingen en vergunningen?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van mestopslag en van PAS mestopslagsystemen?

Bel met één van onze deskundige adviseurs:
0512-582058

Of rechtstreeks met:

 • Berend Jan Woltinge
  06-13353506
 • Jaap Veenstra
  06-22495136
Let's help you!

Vul ons contactformulier in en wij nemen contact met u op